Choreografe machtigt haar dansers met Isagenix

February 6, 2020,

isagenix

Rhimes Lecointe danst al 19 jaar en ze is associate-choreograaf en huisregisseur voor de musical Everybody’s Talking About Jamie. Daarnaast heeft ze haar eigen dansvoorstellingen geregisseerd. Hoewel ze altijd actief is, ziet ze niet altijd de gewenste resultaten en heeft ze besloten om Isagenix te proberen. Toen ze de resultaten zag, werd ze fan van de producten. Ze adviseerde ze aan haar dansers en haar bedrijf begon te groeien. Ontdek nu hoe haar bedrijf succesvol is geworden!

Wat deed u besluiten om met Isagenix te beginnen?

Ik begon Isagenix te gebruiken toen ik niet optrad omdat ik een paar pondjes was aangekomen. Ik heb het gevoel dat je lichaam eraan gewend raakt als je in een musical speelt. Zodra je dus hiermee stopt dan wordt je zwaarder, omdat je lichaam aan deze drastische verandering moet wennen.

De producten van Isagenix hebben me geholpen gewicht kwijt te raken, resultaten te boeken en meer energie te krijgen! Nu ik wat ouder ben geworden heb ik altijd het gevoel dat ik harder moet werken om dezelfde resultaten te verkrijgen. Deze producten hebben me echter geholpen om mijn doelen te bereiken en daarbij toch een balans in stand te houden. Ik voel me nu ook nooit meer schuldig als ik een bepaald soort voeding eet. Dit was een enorme stap voor mij, omdat ik altijd al actief ben geweest en dol was op trainen en dansen, maar nooit de gewenste resultaten zag. Daarbij heb ik nu ook meer energie tijdens het trainen in de sportschool. Dit maakt het voor mij leuker omdat ik mijn work-outs nu ook krachtig kan afronden!

Hoe zit uw dagschema eruit?

Doorgaans ziet mijn dag er zo uit: ik neem een IsaLean Shake als ontbijt en mijn Ionix Supreme, en als ik daarna trek heb in een tussendoortje dan neem ik een van de IsaLean Repen en IsaDelights. Ik heb ook één keer per week een reinigingsdag.

Als ik in de sportschool train, neem ik een AMPED Nitro voorafgaand aan de work-out en achteraf eet ik een IsaLean Reep of een maaltijd. Als ik aan het dansen ben, dan neem ik vooraf een e-Shot in plaats van een Nitro.

Maken uw dansers ook gebruik van Isagenix?

Jazeker! Ik werk overal met dansers, en daarbij beveel ik altijd Isagenix aan omdat we allemaal onze lichamen moeten ondersteunen. Twee meisjes die in mijn team dansen, zijn de producten gaan proberen en zien echt geweldige resultaten. Ze hebben bovendien voldoende energie om de hele repetitie en training vol te houden.

Wanneer bent u uw bedrijf gestart?

De eerste zes maanden probeerde ik de producten alleen uit. Toen ik overtuigd was van de geweldige resultaten begon ik in november 2018 voorzichtig een bedrijf op te starten voor de mensen die mijn resultaten hadden gezien. Daarna ben ik in februari fanatieker geworden en nu kan ik zeggen dat ik serieus een bedrijf aan het opbouwen ben.

Is uw bedrijf gegroeid?

Ik heb mijn netwerk in principe uitgebreid met de mensen uit mijn vakgebied, maar ik richt mij nu ook veel meer op het binnenhalen van mensen en het voor hen winstgevend maken. Ik ben nu een Crystal Manager! Het is mijn doel om een Executive te worden en een zescijferig inkomen te verdienen.

Ik bouw dit samen met mijn man op en we vormen hierin een goed team! We vinden het geweldig hoe onze upline hun gemeenschap heeft weten uit te breiden en we willen ervoor zorgen dat wij dat ook bereiken. Ik wil een hechte band met mijn team tot stand brengen en ik heb in de tussentijd ook een fijne vriendenkring opgebouwd.

Share This Story, Choose Your Platform!

Choreografe machtigt haar dansers met Isagenix

February 6, 2020,

isagenix

Rhimes Lecointe est danseuse depuis 19 ans. Elle est chorégraphe associée et metteuse en scène de la comédie musicale Everybody’s Talking About Jamie, et a également dirigé ses propres spectacles de danse. Bien qu’elle ait toujours été active, elle n’obtient pas toujours les résultats qu’elle souhaite et a donc décidé d’essayer Isagenix. Convaincue par les produits et satisfaite des résultats obtenus, elle les a recommandés à ses danseurs et a commencé à développer son activité commerciale de façon organique. Voyez comment elle développe maintenant ses activités dans sa branche !

Pourquoi avez-vous commencé à utiliser Isagenix ?

J’ai commencé à utiliser Isagenix à un moment où je ne me produisais pas sur scène, parce que j’avais pris quelques kilos. J’ai l’impression que le corps s’habitue à être dans un spectacle. Au moment où vous vous arrêtez, vous prenez donc du poids parce que votre corps ne comprend pas ce qui se passe, ou vous tombez dans la routine parce que vous faites le même type de spectacle tous les jours et que vous vous laissez aller.

Isagenix m’a aidée à perdre du poids, à obtenir des résultats et à avoir davantage d’énergie ! En prenant de l’âge, j’ai eu l’impression de devoir travailler plus dur pour obtenir les mêmes résultats, mais ces produits m’ont aidée à atteindre mes objectifs tout en maintenant un équilibre et désormais, je ne me sens plus jamais coupable de manger certains aliments. C’était incroyable pour moi parce que j’ai toujours été active et que j’aime m’entraîner et danser, mais je n’avais jamais obtenu les résultats que je souhaitais. En plus, j’ai davantage d’énergie maintenant ! Quand je m’entraîne en salle de sport, j’en profite davantage parce que je suis capable de finir mes séances d’entraînement tout en me sentant forte !

Quel programme suivez-vous ?

Lors d’une journée normale, je prends une boisson frappée IsaLean Shake au petit déjeuner et mon Ionix Supreme, et si j’ai envie d’une collation, je mange des barres IsaLean et des IsaDelights. Je fais aussi une journée de purification une fois par semaine.

Quand je m’entraîne à la salle de sport, je prends AMPED Nitro avant l’entraînement et une fois ma séance terminée, je prends parfois une barre IsaLean ou un repas. Si je danse, je consomme un e-Shot avant, au lieu de Nitro.

Est-ce que certains de vos danseurs utilisent Isagenix ?

Oui ! Je travaille partout avec des danseurs et je leur ai recommandé Isagenix car nous avons tous besoin de soutenir notre organisme. Deux filles qui dansent dans mon équipe ont commencé à utiliser les produits et obtenu des résultats impressionnants ! Elles ont l’énergie nécessaire pour tenir tout au long des répétitions et de l’entraînement.

Pourquoi vous êtes-vous lancée dans votre activité commerciale ?

Durant les six premiers mois, j’ai simplement utilisé les produits et j’ai obtenu d’excellents résultats. J’ai donc commencé mon activité commerciale en novembre 2018 de façon très informelle, en faisant démarrer des gens qui avaient vu mes résultats. En février, je suis ensuite passée à la vitesse supérieure et maintenant, je dirais que je suis totalement impliquée dans la phase de consolidation.

Avez-vous développé votre activité commerciale ?

J’ai principalement développé mon réseau avec des gens issus de mon secteur, mais maintenant, je me concentre aussi bien davantage sur la façon d’amener des personnes à nous rejoindre et de leur permettre d’obtenir une rémunération. J’ai désormais atteint le rang de manager Cristal ! Mon objectif est de devenir directrice exécutive et d’atteindre un revenu à six chiffres.

Je construis mon activité avec mon mari et nous misons tout sur l’équipe et le partenariat. Nous aimons la façon dont nos parrains de ligne ascendante ont développé leur communauté, et nous voulons nous assurer que c’est bien ce que nous faisons nous aussi. Je veux développer de véritables relations avec mon équipe car je me suis fait de très bons amis en cours de route.

Share This Story, Choose Your Platform!

Choreografe machtigt haar dansers met Isagenix

February 6, 2020,

isagenix

Rhimes Lecointe ha sido bailarina durante 19 años. Es la coreógrafa asociada y directora residente del musical Everybody’s Talking About Jamie y ha dirigido sus propios espectáculos de danza. Aunque siempre se ha mantenido activa, no siempre ha obtenido los resultados que ha deseado, por lo que decidió probar Isagenix. Después de gustarle mucho sus productos y ver los resultados, se lo recomendó a sus bailarinas y bailarines, y comenzó a hacer crecer su negocio de forma orgánica. ¡Conoce cómo ha hecho crecer su negocio en su campo!

¿Cuándo empezaste a usar Isagenix?

Empecé a utilizar Isagenix cuando no actuaba ya que había ganado unos kilos. Siento como que el cuerpo se acostumbra a estar actuando, por lo que cuando paras, ganas peso, ya que tu cuerpo no sabe qué está pasando o cuándo siempre haces el mismo tipo de espectáculo una se acomoda.

¡Usar Isagenix me ayudó a perder peso, obtener resultados y tener más energía! A medida que me he ido haciendo mayor, siento que he tenido que trabajar más intensamente para obtener los mismos resultados, pero estos productos me han ayudado a obtener los objetivos al tiempo que mantengo el equilibrio y nunca me siento culpable de comer ciertas comidas. Esto fue una revelación para mí porque siempre me he mantenido activa y me encantaba entrenar y bailar, pero nunca tuve los resultados que buscaba. Además, ahora tengo más energía cuando entreno en el gimnasio. ¡Disfruto más porque puedo terminar mis entrenamientos con fuerza!

¿Qué plan sigues?

Un día normal, me tomo un batido IsaLean e Ionix Supreme en el desayuno y, si me apetece un aperitivo, tomo una barra IsaLean e IsaDelights. También hago un día de limpieza a la semana.

Cuando entreno en el gimnasio, utilizo AMPED Nitro antes de entrenar, luego me tomo una barra IsaLean o como algo. Si estoy bailando, me tomo un e-Shot antes de hacerlo, en lugar del Nitro.

¿Algunos de tus bailarines utiliza Isagenix?

¡Sí! Trabajo con bailarines de todas partes y les he recomendado Isagenix, ya que todos necesitamos algo de ayuda. Dos chicas que bailan en mi equipo han empezado a utilizar los productos y han obtenido un resultado increíble. Tienen energía suficiente para superar los ensayos y los entrenamientos.

¿Por qué comenzaste con tu negocio?

En los primeros seis meses, solo utilizaba los productos y tuve grandes resultados, por lo que empecé a hacer negocios en noviembre de 2018 muy de vez en cuando con aquellas personas que habían visto mis resultados. En febrero, di un paso más allá y ahora se puede decir que estoy construyendo mi negocio seriamente.

¿Has hecho crecer tu negocio?

He hecho crecer mi negocio básicamente con la gente de mi industria, pero ahora también me estoy centrando mucho en que la gente se una y que ganen dinero. ¡Ahora soy Gerente Cristal! Mi objetivo es convertirme en Ejecutiva y generar unos ingresos de seis cifras.

Construyo mi negocio junto a mi marido y lo damos todo por el equipo y la colaboración. Nos encanta ver cómo nuestra línea ascendente ha hecho crecer su comunidad y queremos asegurarnos de que nosotros también lo hacemos. Quiero crear relaciones de verdad con mi equipo, ya que he hecho grandes amigos a lo largo del camino.

Share This Story, Choose Your Platform!

Choreografe machtigt haar dansers met Isagenix

February 6, 2020,

isagenix

Rhimes Lecointe has been a dancer for 19 years, she is the Associate choreographer and Resident Director for the musical Everybody’s Talking About Jamie and she’s directed her own dancing shows. Even though she’s always been active, she’s not always seen the results she wanted, so she decided to try out Isagenix. After loving the products and seeing results, she recommended them to her dancers and started to grow her business organically. Check out how she’s now growing her business in her industry!

Why did you start using Isagenix?

I started using Isagenix when I wasn’t performing because I’d put on a few pounds. I feel like the body gets accustomed to being in a show so the moment you stop, you put on weight because your body doesn’t know what’s going on, or when you’re doing the same type of show everyday complacency sets in.

Using Isagenix helped me lose the weight, get results and have more energy! As I’ve got older I feel like I’ve had to work harder to get the same results, but these products have helped me to reach my goals whilst having balance, and I never feel guilty about eating certain foods now. This was huge for me because I’ve always been active, and loved training and dancing, but I’ve never seen the results I wanted to. Plus, I have more energy now so when I’m training in the gym, I enjoy it more because I’m able to finish my workouts strong!

What plan do you follow?

On a normal day I have an IsaLean Shake for breakfast and my Ionix Supreme, and if I fancy a snack I’ll have the IsaLean Bars and IsaDelights. I also do a Cleanse Day once a week.

When I’m training in the gym, I use AMPED Nitro as my preworkout, then afterwards I might have an IsaLean Bar or a meal. If I’m dancing, then I’ll have an e-Shot before hand, instead of Nitro.

Do any of your dancers use Isagenix?

Yes! I work with dancers all over the place so I’ve recommended Isagenix as we all need support for our bodies. Two girls who dance on my team have started using the products, and they have had massive results and they have the energy to sustain throughout rehearsal and training.

Why did you start the business?

For the first six months I was just using the products and had great results so I started doing the business side in November 2018 on a very casual basis, just getting people started who had seen my results. Then in February I ramped it up a gear and now I’d say I’m seriously building.

Have you grown your business?

I’ve basically been growing my network with people in my industry, but now I’m also putting a lot more focus into bringing people in and getting them paid. I’m now a Crystal Manager! It’s my goal to hit Executive and to make a six figure income.

I build with my husband and we’re all about the team and partnership. We love how our upline have grown their community and we want to make sure we’re also doing that too. I want to grow real relationships with my team as I’ve made really great friends along the way.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top