Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

Er is geen betere manier om je passie voor welzijn om te zetten in een bloeiende business dan met Isagenix. We hebben een aantal sensationele promoties en bonussen om je te belonen terwijl je groeit naar het potentieel dat je nooit voor mogelijk had gehouden! Een van onze favorieten is de Product Introduction Bonus (of PIB zoals we het noemen) die je beloont voor het delen van de producten waar je van houdt.

 

Hoe het werkt

Je kunt iedere keer dat je nieuwe customers op weg helpt met geselecteerde pakketten een PIB verdienen. Elk pakket geeft recht op een ander PIB-bedrag, in waarde variërend van € 7 tot € 53. Stel dus dat je een vriendin vertelt hoe geweldig je je Isagenix-systemen vindt en haar helpt haar eigen Ultieme Pakket aan te schaffen. Dan verdien je dus een bonus van € 53 PIB. Best eenvoudig, toch? Maar dat is nog niet alles …

 

Verdubbel die van mij

Bij Isagenix draait het allemaal om beter, en wat is er beter dan een PIB? DUBBELE PIB’s! Wanneer je in dezelfde week (van maandag t/m zondag) een kwalificerend pakket deelt met twee of meer mensen, verdubbelen we je PIB’s. Dus als je twee nieuwe customers hebt ingeschreven met het Ultieme Pakket in dezelfde week, dan nemen we die € 53 en verdubbelen we die voor hen ALLEBEI, zodat je in totaal € 212 verdient. Hierbij geldt: the sky is the limit, dus waarom zou je het bij twee vriend(inn)en houden? Wat dacht je ervan om het Ultieme Pakket een week lang iedere dag met iemand te delen? Dan kun je dus in slechts één week maar liefst € 742 in PIB’s verdienen! Sta daar maar eens even bij stil. Wow, nietwaar!? Dit zijn de echte goudmijntjes waar je customers (en je portemonnee) dol op zullen zijn.

Dubbele PIB’s Gekwalificeerde Pakket

Het Ultieme Pakket

Premium Pakket voor Gewichtsverlies

Premium Pakket voor Energie & Prestatie

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Basis Pakket voor Gewichtsverlies

Basis Pakket voor Gewichtsverlies

Ga naar je Backoffice voor een compleet overzicht van PIB-bedragen voor ieder kwalificerend pakket door te klikken op Bestellingen > Prijslijsten bekijken

Wil je weten hoe dit werkt met onze opwindendste productlancering, Collagen Elixir™? Dat dachten we al. Daarom hebben we deze korte video gecreëerd om je te laten zien hoeveel je wel niet kunt verdienen* met ons „ Little Bottle of Amazing”. Maar neem maar van ons aan dat er niets ‘kleins’ is aan deze verdienmogelijkheid!

We houden het simpel

Als je ons al een tijdje kent, herinner je je misschien dat we ook een tijdje PIB’s op individuele producten hebben aangeboden. We weten dat minder soms meer is. Hoewel het best ongelooflijk is om zoveel kansen op tafel te hebben, kan het moeilijk zijn om elk klein detail bij te houden, toch? We hebben deze promotie vereenvoudigd door PIB’s op individuele producten te verwijderen, zodat jij je kunt concentreren op de echte ‚Money Makers’ (onze geweldige pakketten!)

Het ligt allemaal voor het oprapen

Deze promoties zijn een fantastische manier om je inkomstenpotentieel te maximaliseren, vooral wanneer je ze combineert met al onze andere promoties voor business building. Ga naar eu.isagenixbusiness.com/ je Backoffice om alles te weten te komen over onze geweldige wedstrijden en promoties.

* VERDIENSTENDISCLAIMER: De mogelijkheid om inkomsten te verdienen in het kader van het Isagenix-compensatieplan is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de zakelijke, sociale en verkoopvaardigheden van een individuele Associate; persoonlijke ambitie en initiatief; beschikbare tijd en financiële middelen; en toegang tot een groot netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Isagenix kan en zal geen enkel specifiek inkomstenniveau garanderen. Zelfs voor Associates die een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en persoonlijke middelen investeren, bestaat de kans dat ze geen noemenswaardig succes behalen. Raadpleeg de Earnings Disclosure Statement op IsagenixEarnings.com voor de gemiddelde inkomsten.

**Gebaseerd op nieuwe commissietijd

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

There’s no better way to turn your passion for wellbeing into a thriving business with Isagenix. We have some sensational promotions and bonuses to reward you as you grow into the potential you never thought possible! One of our favourites is the Product Introduction Bonus, (or PIB as we call it) which rewards you for sharing the products you love.

How it works

Every time you help new Customers get started on selected packs, you can earn a PIB. Each pack attracts a different PIB amount which range between £6/€7 and £50/€53. So, let’s say you tell your friend how much you’re loving your Isagenix systems and help them shop for their own Ultimate Pack, you’ll earn a bonus of £50/€53 PIB. Pretty simple right? But it gets even better…

Make mine a double

We’re all about better at Isagenix, and what could be better than a PIB? DOUBLE PIBs! When you share a qualifying pack with two or more people in the same week (that’s Monday to Sunday), we’re going to double your PIBs. So, if you enrolled two new customers with the Ultimate Pack in the same week. We’d take that £50/€53 and double it for EACH of them, earning you a total of £200/€212. The sky’s the limit with this one, so why stop at just two? How about sharing the Ultimate Pack with one person every day for a week? You could earn up to £700/€742 in PIBs in just one week! Just take that in for a second. Whoa, right!? Here’s the BIG money makers that your customers (and your wallet!) are going to love.

Double PIBs Qualifying Packs

Ultimate Pack

Weight Loss Premium Pack

Energy + Performance Premium Pack

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Weight Loss Basic Pack

Energy + Performance Basic Pack

Head to your Back Office for the complete breakdown of PIB amounts for each qualifying pack by clicking on Orders > View Price Lists

LIMITED TIME: To celebrate the launch of Collagen Elixir™ we’re also offering double PIBs on the Collagen Elixir Beauty Bundle! You’ll need to hurry though, double PIBs on this bundle are only available until 29th August 2021!**. Sharing’s caring so we’ve created some scroll stopping content so you can spread the word about this bundle (and so much more!)

Want to know how this works with our most exciting product launch, Collagen Elixir™? We thought you might, that’s why we’ve created this little video to show you just how much you can earn* with our little bottle of amazing. But trust us, there’s nothing “little” about this earnings opportunity!

Keeping it simple

If you’ve been with us for a while you might remember we offered PIBs on individual products for a while too. We know that sometimes less is more. Even though it’s pretty incredible to have so many opportunities on the table, it can be hard to keep track of every little detail, right? We’ve simplified this promotion by removing PIBs on individual products so you can focus on the BIG money makers (our amazing packs!)

 

It’s all yours for the taking

These promotions are a fantastic way to maximise your income-earning potential, especially when you combine them with all our other business building promotions. Head to your Back Office to get the full low down on all our amazing contests and promotions.

* EARNINGS DISCLAIMER: The ability to earn income under the Isagenix compensation plan depends on many factors including an individual Associate’s business, social, and sales skills; personal ambition and activity; availability of time and financial resources; and access to a large network of family, friends, and business contacts. Isagenix cannot and does not guarantee any particular level of earnings. Even Associates who dedicate a significant amount of time, effort, and personal funds may not achieve a meaningful level of success. For average earnings, please refer to the Isagenix Earnings Disclosure Statement at IsagenixEarnings.com.

**Based on New Commission Time

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

Il n’y a pas de meilleur moyen de transformer votre passion pour le bien-être en une société florissante qu’avec Isagenix. Nous avons des promotions et des bonus sensationnels pour vous récompenser à mesure que vous développez le potentiel que vous n’auriez jamais cru possible ! Un de nos préférés est le Bonus de présentation produit, (ou BPP comme on l’appelle), qui vous récompense pour partager les produits que vous aimez.

 

Comment ça marche

Chaque fois que vous aidez de nouveaux clients à démarrer avec des packs sélectionnés, vous pouvez gagner un BPP. Chaque pack fait gagner un montant de BPP différent qui varie entre 6 £/7 € et 50 £/53 €. Alors, disons que vous dites à votre ami combien vous aimez vos produits Isagenix et que vous l’aidez à acheter son propre Pack Ultimate, vous gagnerez un BPP de 50 £/53 €. Plutôt simple non ? Mais c’est encore mieux…

 

Des gains doublés

Chez Isagenix, nous voulons toujours faire mieux, et qu’est-ce qui pourrait être mieux qu’un BPP ? Un BPP DOUBLÉ ! Lorsque vous partagez un pack de qualification avec deux personnes ou plus dans la même semaine (du lundi au dimanche), nous allons doubler vos BPP. Donc, si vous avez inscrit deux nouveaux clients au Pack Ultimate dans la même semaine. Nous prendrons ces 50 £/53 € et les doublerons pour CHACUN d’eux, vous faisant gagner un total de 200 £/212 €. Il n’y a pas de limite, alors pourquoi s’arrêter à deux ? Que diriez-vous de partager le Pack Ultimate avec une personne par jour pendant une semaine ? Vous pourriez gagner jusqu’à 700 £/742 € de BPP en seulement une semaine ! Réfléchissez-y juste une seconde. Super, n’est-ce pas ? Voici les GROS générateurs de profit que vos clients (et votre portefeuille !) vont adorer.

Doubles PIBs: Packs Sélectionnés

Ultimate Pack

Pack Premium Perte de Poids

Pack Premium Énergie & Performance

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Pack Basique Perte de Poids

Pack Basique Énergie & Performance

Rendez-vous dans votre Back Office pour le détail complet des montants du BPP pour chaque pack éligible en cliquant sur Commandes > Voir les prix

Vous voulez savoir comment cela fonctionne avec le lancement de notre produit le plus prometteur Collagène Élixir™ ? Nous avons pensé que oui, c’est pourquoi nous avons créé cette petite vidéo pour vous montrer combien vous pouvez gagner* avec notre petite bouteille incroyable. Mais croyez-nous, il n’y a rien de « petit » dans cette opportunité !

Rester simple

Si vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être que nous avons également proposé des BPP sur des produits individuels. Nous savons que parfois, moins c’est mieux. Même s’il est assez incroyable d’avoir autant d’opportunités sur la table, il peut être difficile de garder une trace de chaque petit détail, n’est-ce pas ? Nous avons simplifié cette promotion en supprimant les BPP sur les produits individuels pour que vous puissiez vous concentrer sur les GROS générateurs de profit (nos fantastiques packs !)

C’est vous qui gagnez

Ces promotions représentent un moyen fantastique d’optimiser votre potentiel de gains de revenus, surtout lorsque vous les combinez à toutes les autres promotions pour le développement de votre société. Consultez votre back office pour connaître tous les détails sur tous nos concours et promotions exceptionnels.

* CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GAINS: La capacité à gagner un revenu dans le cadre du plan de rémunération Isagenix dépend de nombreux facteurs, y compris les compétences commerciales, relationnelles et en vente d’un Associé ; l’ambition et l’activité personnelles ; le temps et les ressources financières à sa disposition ; et l’accès à un vaste réseau de contacts familiaux, amicaux et commerciaux. Isagenix ne peut en aucun cas garantir un niveau particulier de revenu quel qu’il soit. Même les associés qui y consacrent du temps, des efforts et des fonds personnels considérables peuvent ne jamais connaître de réussite significative. Pour les gains moyens, veuillez vous référer à la déclaration de divulgation des revenus d’Isagenix sur IsagenixEarnings.com.

**Basé sur la New York durée de la commission

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

Es gibt keinen besseren Weg, deine Begeisterung für Wohlbefinden in ein erfolgreiches Geschäft zu verwandeln als mit Isagenix. Wir haben einige sensationelle Aktionen und Boni, um dich zu belohnen, während du in dein volles Potenzial hineinwächst, das du nie für möglich gehalten hast! Einer unserer Favoriten ist der Produkteinführungsbonus (oder PIB, wie wir ihn nennen), der dich dafür belohnt, anderen deine Lieblingsprodukte vorzustellen.

 

Wie es funktioniert

Jedes Mal, wenn du neuen Kunden beim Einstieg in ausgewählte Pakete hilfst, kannst du einen PIB erhalten. Der PIB-Betrag ist für jedes Paket anders und beträgt zwischen 7€ und 53€. Wenn du beispielsweise einer Freundin erzählst, wie sehr dir deine Isagenix-Systeme gefallen und ihr hilfst, ihr eigenes Ultimate-Paket zu kaufen, dann erhältst du einen Bonus von 53€ PIB. Ganz einfach, oder? Aber es wird noch besser!

 

Leg‘ noch einen drauf

Bei Isagenix dreht sich alles um die Verbesserung und was könnte besser sein als ein PIB? Genau: DOPPELTE PIBs! Wenn du ein qualifizierendes Paket mit zwei oder mehr Personen in der gleichen Woche (das heißt von Montag bis Sonntag) teilst, verdoppeln wir deine PIBs. Stell dir vor, du hast in einer Woche zwei neue Kunden im Ultimate-Paket eingeschrieben. Dann wird der Betrag von 53€ für JEDEN Neukunden verdoppelt, und du erhältst somit 212€. Warum sich aber zwei doppelten PIBs zufrieden geben, wenn noch Luft nach oben ist? Wie wäre es, eine Woche lang jeden Tag das Ultimate Paket mit einer weiteren Personen zu teilen? Dann kannst du in nur einer Woche bis zu 742€dazuverdienen! Nicht schlecht, oder? Das klingt doch richtig gut! Hier sind die GROSSEN Gewinnbringer, die deine Kunden (und deine Geldbörse) begeistern werden!

Doppelter PIBs: Qualifizierende Paketnamen

Ultimate Paket

Gewichtsverlust Premium Paket

Energie + Performance Premium Paket

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Gewichtsverlust-Basic-Paket

Energie + Performance Basic Paket

Die vollständige Aufschlüsselung der PIB-Beträge für jedes qualifizierende Paket findest du in deinem Back Office unter Bestellungen > Preislisten anzeigen.

NUR FÜR BEGRENZTE ZEIT: Um die Markteinführung von Collagen Elixir™ zu feiern, bieten wir außerdem doppelte PIBs auf das Collagen Elixir Beauty Bundle an! Du musst dich allerdings beeilen, denn die doppelten PIBs für dieses Bundle sind nur bis zum 29. August 2021 verfügbar!**. Teilen bedeutet Verantwortung, deshalb haben wir einige Inhalte erstellt, die das Scrollen unterbrechen, damit du dieses Bundle (und noch viel mehr) weiter empfehlen kannst.

Du möchtest wissen, wie das mit unserer spannendsten Produkteinführung, Collagen Elixir™, funktioniert? Das haben wir uns gedacht. Deshalb haben wir dieses kleine Video erstellt, um dir zu zeigen, wie viel du mit dieser kleinen Flasche des Erstaunlichen verdienen kannst*. Aber vertraue uns, es gibt nichts “Kleines” bei dieser Verdienstmöglichkeit.

Einfach halten

Wenn du schon eine Weile bei uns bist, erinnerst du dich vielleicht daran, dass wir eine Zeit lang auch PIBs für einzelne Produkte angeboten hatten. Wir wissen, dass manchmal weniger mehr ist. Auch wenn es ziemlich unglaublich ist, so viele Möglichkeiten auf dem Tisch zu haben, kann es schwer sein, den Überblick über jedes kleine Detail zu behalten, oder? Wir werden diese Aktion vereinfachen, indem wir die PIBs auf einzelne Produkte aus dem Programm nehmen, damit du dich auf die GROSSEN Gewinnbringer konzentrieren kannst (unsere fantastischen Pakete).

Alles steht für dich bereit

Diese Aktionen sind eine fantastische Möglichkeit, dein Verdienstpotenzial zu steigern, vor allem, wenn du sie mit all unseren anderen Aktionen zum Geschäftsaufbau kombinierst. Gehe zu deinem Back Office unter um alle Informationen über unsere tollen Wettbewerbe und Aktionen zu erhalten.

* VERDIENST – HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Fähigkeit, im Rahmen des Isagenix-Vergütungsplans Gewinne zu erzielen, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der geschäftlichen, sozialen und vertrieblichen Fähigkeiten eines einzelnen Teilnehmers, seines persönlichen Ehrgeizes und seiner Aktivität, der Verfügbarkeit von Zeit und finanziellen Ressourcen und des Zugangs zu einem großen Netzwerk aus Familie, Freunden und Geschäftskontakten. Isagenix kann und wird keine bestimmte Verdiensthöhe garantieren. Selbst Associates, die viel Zeit, Mühe und persönliche Mittel einsetzen, könnten möglicherweise keinen nennenswerten Erfolg erzielen. Den durchschnittlichen Verdienst findest du in der Isagenix-Gewinnmitteilungserklärung unter IsagenixEarnings.com.

**Basierend auf dem Zeitraum des Provisionsmonats August

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

Grazie a Isagenix, puoi trasformare la tua passione per il benessere in un’attività di successo. Riceverai promozioni e bonus sensazionali mentre svilupperai il tuo potenziale raggiungendo livelli che non osavi nemmeno sognare! Uno dei nostri preferiti è il Product Introduction Bonus (o PIB, come lo chiamiamo noi) che ti premia per condividere i prodotti che ami.

 

Come funziona

Ogni volta che aiuti i nuovi Clienti a iniziare con pacchetti selezionati, puoi guadagnare un PIB. Ad ogni pacchetto viene associato un PIB diverso che varia tra £6/€7 e £50/€53. Quindi, supponiamo che tu dica ai tuoi amici quanto ami i tuoi sistemi Isagenix e che li aiuti ad acquistare un Ultimate Pack; guadagnerai un bonus PIB da 50 £/€ 53 PIB. Molto semplice, vero? Ma c’è di meglio…

 

Raddoppiamo?

A noi di Isagenix piace fare tutto al meglio, e cosa c’è di meglio di un PIB? I doppi PIB! Se condividi un pacchetto idoneo con due o più persone nella stessa settimana (da lunedì a domenica), raddoppiamo i tuoi PIB. Quindi, se hai iscritto due nuovi clienti con l’Ultimate Pack nella stessa settimana. Prenderemmo il bonus PIB da50 £/53 € e lo raddoppieremo per OGNUNO di loro, facendoti guadagnare un totale di 200 £/212 €. Non ci sono limiti, quindi perché fermarsi solo a due? Che ne dici di condividere l’Ultimate Pack con una persona nuova ogni giorno per una settimana? Puoi guadagnare fino a 700 £/742 € in PIB in una sola settimana! Pensaci solo per un attimo. Wow, vero!? Ecco i pacchetti per un VERO guadagno che i tuoi clienti (e il tuo portafoglio!) adoreranno.

Doppio PIB: Pacchetto Qualificante

Pacchetto Ultimate

Pacchetto Premium per la Perdita di Peso

Pacchetto Premium per la Perdita di Peso

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Pacchetto Premium per la Perdita di Peso

Pacchetto Basic
Energy + Performance

Vai al tuo Back Office per il dettaglio completo degli importi PIB per ogni confezione qualificante facendo clic su Ordini > Visualizza listino prezzi

Vuoi sapere come funziona con il nostro prodotto più entusiasmante, Collagen Elixir™? Proprio come pensavamo, ecco perché abbiamo creato questo piccolo video per mostrarti quanto puoi guadagnare* con il nostro piccolo flacone delle meraviglie. Ma fidati di noi, non c’è nulla di “piccolo” in questa opportunità di guadagno!

Restiamo sul semplice

Se sei con noi da un po’, potresti ricordare che abbiamo offerto PIB anche sui singoli prodotti per un certo periodo. Sappiamo che a volte è meglio non esagerare. Anche se è incredibile avere così tante opportunità a disposizione, può essere difficile seguire ogni minimo dettaglio, vero? Semplificheremo questa promozione, eliminando i PIB sui singoli prodotti. Potrai così concentrarti là dove c’è il vero guadagno: i nostri incredibili pacchetti!

Hai l’imbarazzo della scelta

Queste promozioni sono un modo fantastico di massimizzare il tuo potenziale guadagno, specie se unite ad altre attività che accrescono il tuo business. Consulta il Back Office per sapere tutto sui nostri incredibili concorsi e promozioni.

* DISCLAIMER SUI GUADAGNI: La capacità di guadagnare utili nell’ambito del Piano Compensi Isagenix dipende da molti fattori, tra cui le competenze commerciali, sociali e di vendita di un singolo Incaricato alla Vendita, l’ambizione personale e l’attività, la disponibilità di tempo e risorse finanziarie e l’accesso a una vasta rete di familiari, amici e contatti commerciali. Isagenix non può garantire e non garantisce alcun particolare livello di guadagni. Anche gli Incaricati alla Vendita che dedicano una quantità significativa di tempo, impegno e fondi personali potrebbero non raggiungere un livello significativo di successo. Per gli utili medi, si prega di fare riferimento alla Dichiarazione sugli utili di Isagenix all’indirizzo IsagenixEarnings.com.

**Basato sul New York Tempo di Commissione

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga deze zomer een stapje verder met de Product Introduction Bonus

July 19, 2021,

Ashleigh Turnbull

No hay una forma mejor para convertir tu pasión por el bienestar en un próspero negocio que con Isagenix. ¡Contamos con algunas promociones y bonos sensacionales para recompensarte mientras creces hasta un punto que nunca creíste posible! Una de nuestras favoritas es el Bono por introducción de producto (o PIB como lo llamamos) que te recompensa por compartir los productos que adoras.

 

Cómo funciona

Cada vez que ayudes a nuevos clientes a empezar con determinados paquetes, puedes ganar un PIB. Cada paquete atrae una cantidad distinta de PIB que varía entre 6 £/7 € y 50 £/53 €. Así que digamos que le cuentas a tus amigos lo mucho que te gustan los sistemas de Isagenix y que les ayudarás a comprar su propio Ultimate Pack, ganarás un PIB de 50 £/53 €. Bastante sencillo, ¿no? Pues aún va a ser mejor…

Que el mío sea doble

Todos buscamos lo mejor para Isagenix, ¿y qué podría ser mejor que un PIB? ¡UN PIB DOBLE! Cuando compartes un paquete que califica con dos o más personas en la misma semana (es decir de lunes a domingo), duplicaremos el PIB. Así, si inscribes dos nuevos clientes con el Ultimate Pack en la misma semana cogeremos esos 50 £/53 € y los doblaremos por CADA uno de ellos, con lo que podrás ganar un total de 200 £/212 €. El límite es el cielo con este, así que ¿por qué limitarse a tan solo dos? ¿Qué tal si compartes el Ultimate Pack con una persona cada día de la semana? Podrías ganar hasta 700 £/742 € en PIB en solo una semana. Piénselo durante un segundo. Bien, ¿no? Estos son los productos que MÁS venden y que encantarán a tus clientes (y tu cartera).

Doble de PIB: Paquete que Califica

Paquete Supremo

Paquete Premium de Pérdida de Peso

Paquete Premium de Energía y Rendimiento

Collagen Elixir Afterglow Bundle

Paquete Premium de Energía y Rendimiento

Paquete Básico de Energía y Rendimiento

Dirígete a tu Oficina virtual para conocer el desglose completo de las cantidades de PIB de cada paquete válido haciendo clic en Pedidos > Ver listas de precios

¿Quieres saber cómo funciona con el lanzamiento de nuestro producto más excitante, Collagen Elixir™? Pensamos que te gustaría y por eso hemos creado este vídeo corto para mostrarte cuánto puedes ganar* con nuestra pequeña botella de increíble producto. Pero créenos, no hay nada “pequeño” en esta oportunidad de beneficios.

Sencillo

Si llevas algo de tiempo con nosotros, puede que recuerdes que ofrecíamos PIB en productos individuales desde hace tiempo. Sabemos que a veces menos es más. Si bien es bastante increíble tener tantas oportunidades sobre la mesa, puede ser duro seguir cada detalle, ¿no? Vamos a simplificar esta promoción eliminando los PIB en productos individuales de forma que puedas centrarte en los productos con GRANDES beneficios (¡nuestros paquetes increíbles!)

Todo tuyos para que los disfrutes

Estas promociones son una forma fantástica de maximizar el potencial de ingresos, especialmente cuando los combinas con el resto de promociones para generar negocio. Dirígete a tu oficina virtual para toda la información sobre nuestros increíbles concursos y promociones.

* EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE BENEFICIOS: La capacidad de obtener ingresos en virtud del Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluyendo las habilidades comerciales, sociales y de ventas de un Asociado individual; la ambición y actividad personal; la disponibilidad de tiempo y recursos financieros; y el acceso a una amplia red de familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza ningún nivel particular de ganancias. Incluso puede que los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales no alcancen un nivel significativo de éxito. Si deseas conocer los beneficios medios, consulta la declaración de divulgación de ganancias de Isagenix en IsagenixEarnings.com.

**Basado en el New York tiempo de comisión

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top